Ochrona Przeciwpożarowa i BHP kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa pracy

 • przegląd techniczny i konserwacja wszystkich rodzajów gaśnic,
 • pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • sprawdzenie stanu technicznego i próby węży hydrantów wewnętrznych,
 • pomiar oświetlenia ewakuacyjnego,
 • opracowanie dokumentacji ppoż,
 • szkolenia przeciwpożarowe i próbna ewakuacja,
 • wszystkie wykonane czynności potwierdzamy protokołem,
 • koszty ustalane są indywidualnie w zależności od ilości sprzętu i miejsca wykonania usługi.

Firma DM FIRE świadczy usługi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i BHP

Dla kogo?

Nasze usługi skierowane są do inwestorów, zarządców obiektów oraz firm i instytucji działających na terenie Polski.

Kto?

Profesjonalnym i rzetelnym wykonywaniem usług zajmuje się grono specjalistów i rzeczoznawców z dziedziny pożarnictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy, ratownictwa medycznego oraz projektanci i instalatorzy branżowi.

Co?

Konsultacje, doradztwo
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów ppoż.
 • konsultacje w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • dobór sprzętu ppoż. i znaków bezpieczeństwa
Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • plan ewakuacji
 • scenariusz ewakuacji
 • ocena zagrożenia wybuchem
 • dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 • rejestr pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń
Szkolenia
 • przeciwpożarowe z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • ćwiczenia praktyczne z obsługi sprzętu gaśniczego
 • przygotowanie oraz przeprowadzanie próbnych ewakuacji ludzi z budynku
 • szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • szkolenia BHP
Audyty, analizy, ekspertyzy
 • analizy zagrożenia pożarowego i wybuchowego
 • obliczanie gęstości obciążenia ogniowego
 • kontrole wewnętrzne stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów
Nadzór
 • nadzór nad pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym
 • udział w komisjach dotyczących pożarów w obiektach
 • nadzór realizacji wymagań ppoż. w czasie budowy obiektów
 • przygotowanie obiektów do odbioru przez PSP
 • przygotowanie obiektów do kontroli PSP
 • realizacja zleceń pokontrolnych wydanych przez PSP
Reprezentowanie firmy
 • prowadzenie rozmów i korespondencji z PSP
 • udział w kontrolach prowadzonych przez PSP
Podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie
 • sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego i oznakowania
Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
 • przeglądy i konserwacja sprzętu gaśniczego
 • przeglądy i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych
Projektowanie i wykonawstwo
 • projektowanie i instalacja urządzeń przeciwpożarowych

Zakres usług w zakresie bezpieczeństwa pożarowego:

Przegląd techniczny, warsztatowy i atestacja gaśnic.
Przeglądy i badania hydrantów.
Przeglądy i badania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i ppoż. wyłączników prądu.
Opracowanie dokumentacji ppoż.
Szkolenia przeciwpożarowe i próbna ewakuacja.

Wszystkie wykonane czynności potwierdzamy protokołem.

Podstawy prawne usług ochrony przeciwpożarowej:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1853)
 • 94/9/WE ATEX Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
 • PN-EN ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne — Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa — Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
 • PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka
 • PN-EN 13237:2013 Atmosfery potencjalnie wybuchowe – Terminy i definicje dotyczące urządzeń
  i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych
 • PN-EN 60079-10:2003 – wersja angielska. Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem — Część 10: Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem
 • PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne

Szkolenia BHP, wózki widłowe – o DM Fire

Czy usługi BHP oraz szkolenie bhp, na wózki widłowe i suwnice to automatycznie drogie szkolenia i obsługa? Nie, pod warunkiem, że współpracujesz z firmą DM Fire.

Zawsze uwzględniamy możliwości i potrzeby każdego klienta. Dokładnie wiemy, jak podnosić poziom BHP w zakładzie pracy. Przede wszystkim zwracamy uwagę na niezbędne rzeczy oraz podkreślamy te, które odegrają istotne znaczenie podczas kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inne organy czy instytucje. Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie i bogatą wiedzę, dlatego zapewniamy najlepszą opiekę dotyczącą przepisów BHP i PPOŻ.

 1. W zakresie BHP zapewniamy tworzenie instrukcji, ocenę ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy oraz przygotowanie obligatoryjnej dokumentacji.
 2. Współpracujemy z firmami wysilającymi się w branży budowlanej, produkcyjnej, usługowej, handlowej i transportowej. Nigdy nie zakłócamy codziennej pracy i działalności naszych Klientów, dzięki czemu wykonujemy swoją pracę bez konieczności zatrzymywania pracy w zakładzie!
 3. BHP Expert to pewność bogatego doświadczenia, wysokiej jakości, doskonałej znajomości branży oraz indywidualnego podejścia do potrzeb i oczekiwań Klienta, dlatego warto nam zaufać.

O firmie bhp expert i dm fire zapewniającej kursy i szkolenia bhp, kurs na suwnice i wózki widłowe oraz kurs I pomocy i usługi bhp

Nasza działalność to:

 • szkolenia BHP (wstępne i okresowe)
 • szkolenia PPOŻ (przeciwpożarowe)
 • obsługa BHP na budowach
 • nadzór warunków BHP w zakładzie pracy
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • postępowanie powypadkowe
 • analizy stanu BHP i PPOŻ
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • postępowanie powypadkowe

Usługi BHP, szkolenia BHP, na wózki widłowe i suwnice  świadczymy na terenie Trójmiasta, w takich miastach, jak: Gdynia, Wejherowo, Lębork, Rumia, Reda, Gdańsk, Sopot, Tczew i okolic.